You are hereBlogues / almudena's blog / Cómo provocar un bloque corrupto en BD baseadas en ASM e restaurar con RMAN a nivel de bloque

Cómo provocar un bloque corrupto en BD baseadas en ASM e restaurar con RMAN a nivel de bloque


Por: almudena - Publicado o: 12 April 2013

Detallo a continuación os pasos seguidos para provocar un bloque corrupto unha BD con ASM e levar a cabo unha restauración a nivel de bloque con RMAN. Elo é posible por estar traballando con unha BD Enterprise Edition. Mencionar tamén que se trata dun contorno de test.

           1. Creamos tablespace/usuario/táboa e procemento para insertar filas.             

 	  14:25:39 SYS@orcl1> create tablespace bad_data_test_acc;

 	  Tablespace created.


	  14:27:32 SYS@orcl1> select file_name, file_id , tablespace_name from dba_data_files
	  14:27:42  2  where tablespace_name like '%BAD%';

     FILE_NAME					                FILE_ID TABLESPACE_NAME
     ----------------------------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------------------------------
	  +DATA/orcl/datafile/bad_data_test_acc.342.812469967	    12   BAD_DATA_TEST_ACC

     create user acc identified by ***** default tablespace bad_data_test_acc; 
     create table test (username varchar2(9), password varchar2(6));
     
     DECLARE 
     u VARCHAR2(9);
     p VARCHAR2(6);
     
     BEGIN 
     FOR jump IN 1 ..10000 LOOP 
     u := 'TEST'||jump; 
     p := 'P'||jump; 
     insert into test values (u,p);
     END LOOP; 
     commit;
     END; 
     / 

         2. Quedámonos cos datos que precisaremos para forzar a corrupción dun bloque.    

     select
     rowid ,
     to_number(utl_encode.base64_decode(utl_raw.cast_to_raw(lpad(substr(rowid, 1, 6), 8, 'A'))), 'XXXXXXXXXXXX') as objid,
     to_number(utl_encode.base64_decode(utl_raw.cast_to_raw(lpad(substr(rowid, 7, 3), 4, 'A'))), 'XXXXXX') as filenum,
     to_number(utl_encode.base64_decode(utl_raw.cast_to_raw(lpad(substr(rowid, 10, 6), 8, 'A'))), 'XXXXXXXXXXXX') as blocknum,
     to_number(utl_encode.base64_decode(utl_raw.cast_to_raw(lpad(substr(rowid, 16, 3), 4, 'A'))), 'XXXXXX') as rowslot
     from test where password='P7777'
     /
     ROWID OBJID FILENUM  BLOCKNUM  ROWSLOT
     ------------------ ---------- ---------- ---------- ----------
     AAARofAAMAAAACeAAr 72223    12 158   43     

          2. Lanzamos un backup RMAN da BD  que contén os últimos datos creados.   


          3. Poñemos o tablespace offline e pasámolo a fs empregando RMAN para elo.

   alter tablespace bad_data_test_acc offline;
  
   RMAN> copy datafile 12 to '/tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf';
   
   Starting backup at 11/04/2013 14:26:27
   using target database control file instead of recovery catalog
     (...)
   channel ORA_DISK_7: SID=197 instance=orcl1 device type=DISK
   allocated channel: ORA_DISK_8
   channel ORA_DISK_8: SID=236 instance=orcl1 device type=DISK
   allocated channel: ORA_DISK_9
   channel ORA_DISK_9: SID=278 instance=orcl1 device type=DISK
   allocated channel: ORA_DISK_10
   channel ORA_DISK_10: SID=316 instance=orcl1 device type=DISK
   channel ORA_DISK_1: starting datafile copy
   input datafile file number=00012 name=+DATA/orcl/datafile/bad_data_test_acc.342.812469967
   output file name=/tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf tag=TAG20130411T142632 RECID=1 STAMP=812471194
   channel ORA_DISK_1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:03    

     4. Forzamos a corrupción no bloque.       

   [oracle@oracle block_corruption]$ dd if=/tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf bs=8k count=158 of=/tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf_new
   158+0 records in
   158+0 records out
   1294336 bytes (1.3 MB) copied, 0.00493063 s, 263 MB/s
  
   [oracle@oracle block_corruption]$ dd if=/tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf bs=8k count=1 >> /tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf_new
   1+0 records in
   1+0 records out
   8192 bytes (8.2 kB) copied, 0.000112149 s, 73.0 MB/s
  
   [oracle@oracle block_corruption]$ dd if=/tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf bs=8k skip=159 >> /tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf_new
   12642+0 records in
   12642+0 records out
   103563264 bytes (104 MB) copied, 0.374947 s, 276 MB/s
   [oracle@oracle block_corruption]$
   
   mv /tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf_new /tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf

       5. Copiamos os datos do datafile de fs a ASM de novo con RMAN.

     run {
     set maxcorrupt for datafile 12 to 2;
     restore datafile 12 from tag 'TAG20130411T142632';
     recover datafile 12;
     }
     channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00012
     input datafile copy RECID=1 STAMP=812471194 file name=/tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf
     destination for restore of datafile 00012: +DATA/orcl/datafile/bad_data_test_acc.342.812469967
     channel ORA_DISK_1: copied datafile copy of datafile 00012
     output file name=+DATA/orcl/datafile/bad_data_test_acc.342.812469967 RECID=0 STAMP=0
     Finished restore at 11/04/2013 14:35:41
    
     Starting recover at 11/04/2013 14:35:41
     using channel ORA_DISK_1
     using channel ORA_DISK_2
     using channel ORA_DISK_3
     using channel ORA_DISK_4
     using channel ORA_DISK_5
     using channel ORA_DISK_6
     using channel ORA_DISK_7
     using channel ORA_DISK_8
     using channel ORA_DISK_9
     using channel ORA_DISK_10
    
     starting media recovery
     media recovery complete, elapsed time: 00:00:01
    
     Finished recover at 11/04/2013 14:35:42
        

       6. Poñemos tablespace online e comprobamos que temos o bloque corrupto.

    alter tablespace bad_data_test_acc online;
    14:36:39 ACC@orcl1> select * from test where password='P7777';
     select * from test where password='P7777'
            *
     ERROR at line 1:
     ORA-01578: ORACLE data block corrupted (file # 12, block # 158)
     ORA-01110: data file 12: '+DATA/orcl/datafile/bad_data_test_acc.342.812469967'
    
     14:37:38 SYS@orcl1> select * from v$database_block_corruption;
    
       FILE#   BLOCK#  BLOCKS CORRUPTION_CHANGE# CORRUPTIO
     ---------- ---------- ---------- ------------------ ---------
     12  158    1  0 CORRUPT
    
    
     [oracle@oracle log]$ rman target /
     Recovery Manager: Release 11.2.0.3.0 - Production on Thu Apr 11 14:37:58 2013
    
     Copyright (c) 1982, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
    
     connected to target database: orcl (DBID=1700599633)
    
     RMAN> backup check logical validate tablespace bad_data_test_acc;
    
     Starting backup at 11/04/2013 14:38:42
     using target database control file instead of recovery catalog
     allocated channel: ORA_DISK_1
     channel ORA_DISK_1: SID=471 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_2
     (...)
     allocated channel: ORA_DISK_9
     channel ORA_DISK_9: SID=236 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_10
     channel ORA_DISK_10: SID=278 instance=orcl1 device type=DISK
     channel ORA_DISK_1: starting full datafile backup set
     channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) in backup set
     input datafile file number=00012 name=+DATA/orcl/datafile/bad_data_test_acc.342.812469967
     channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:01
     List of Datafiles
     =================
     File Status Marked Corrupt Empty Blocks Blocks Examined High SCN
     ---- ------ -------------- ------------ --------------- ----------
     12  OK   1       12641    12800      356051175
      File Name: +DATA/orcl/datafile/bad_data_test_acc.342.812469967
      Block Type Blocks Failing Blocks Processed
      ---------- -------------- ----------------
      Data    0       27       
      Index   0       0       
      Other   0       132      
    
     Finished backup at 11/04/2013 14:38:48
    
     RMAN>    

       7. Restauramos a nivel de bloque con rman.   

     [oracle@oracle log]$ rman target /
    
     Recovery Manager: Release 11.2.0.3.0 - Production on Thu Apr 11 14:40:36 2013
    
     Copyright (c) 1982, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
    
     connected to target database: orcl (DBID=1700599633)
    
     RMAN> recover datafile 12 block 158;
    
     Starting recover at 11/04/2013 14:40:44
     using target database control file instead of recovery catalog
     allocated channel: ORA_DISK_1
     channel ORA_DISK_1: SID=471 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_2
     channel ORA_DISK_2: SID=626 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_3
     channel ORA_DISK_3: SID=665 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_4
     channel ORA_DISK_4: SID=939 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_5
     channel ORA_DISK_5: SID=120 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_6
     channel ORA_DISK_6: SID=159 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_7
     channel ORA_DISK_7: SID=198 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_8
     channel ORA_DISK_8: SID=236 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_9
     channel ORA_DISK_9: SID=278 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_10
     channel ORA_DISK_10: SID=316 instance=orcl1 device type=DISK
    
     channel ORA_DISK_1: restoring block(s) from datafile copy /tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf
     ORA-19587: error occurred reading 8192 bytes at block number 0
     ORA-27069: attempt to do I/O beyond the range of the file
     Additional information: 1
     Additional information: 12801
     ORA-19600: input file is datafile copy 0 (/tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf)
    
     failover to previous backup
    
     channel ORA_DISK_1: restoring block(s)
     channel ORA_DISK_1: specifying block(s) to restore from backup set
     restoring blocks of datafile 00012
     channel ORA_DISK_1: reading from backup piece +FRA/orcl/backupset/2013_04_11/nnndf0_tag20130411t141520_0.473.812470521
     channel ORA_DISK_1: piece handle=+FRA/orcl/backupset/2013_04_11/nnndf0_tag20130411t141520_0.473.812470521 tag=TAG20130411T141520
     channel ORA_DISK_1: restored block(s) from backup piece 1
     channel ORA_DISK_1: block restore complete, elapsed time: 00:00:01
    
     starting media recovery
     media recovery complete, elapsed time: 00:00:07
    
     Finished recover at 11/04/2013 14:40:58     

      8. Comprobamos que xa non hai bloques corruptos na BD.

     14:42:55 ACC@orcl1> select * from test where password='P7777';
    
     USERNAME PASSWO
     --------- ------
     TEST7777 P7777
    
     14:42:00 ACC@orcl1> select * from v$database_block_corruption;
    
     no rows selected
    
     14:42:08 ACC@orcl1> exit
Share this

[url=https://cardswm.com/]пластиковая карта вебмани заказать[/url] - перевести деньги с карты на вебмани, вебмани карта где купить.

Молодежное серое CYLF.RU [url=http://cylf.ru/molodejnoe-seroe-palto.html]More info![/url]

[url=http://chel-week.ru/]потому[/url]

Грандис-запчасти для иномарок и всё для митцубиси

[URL=http://grandis-888.ru/>]запчасти митсубиси[/URL]
[URL=http://grandis-888.ru/>]запчасти митсубиси здесь[/URL]

[url=http://rains.servicecash.top/]бинарники[/url]

After my new project
http://chubby.feed.bdsmsex.top/?post.tracy
all free long porn clips brothel house porn porn vido teen free young teen innocent porn custom porn pinball machine

redtube ukrania women http://fondnevskij.ru/profile/deejay-girl nangi women sex

В «Наркононе» мы посвятили себя одной цели: помочь вам навсегда преодолеть зависимость. Во внимание принимается каждая деталь, чтобы дать вам стабильность и комфорт, a также помочь освободиться от зависимости и заново начать свою жизнь без наркотиков.
Телефон: +79200396703

This email I sent this program. Look
http://dimas87o.bget.ru/xrumer/

Common updated photo blog with boiling men
http://shemale.galleries.blogporn.in/?entry-oliver

Добрый день. Хочу вас познакомить с новым Онлайн кинотеатром по адресу Онлайн кинотеатр

Original programme
http://peggme.yopoint.in/?gain.eliza
erotic tattoo adult sex erotic sound free adult film ancient erotic art

Started new web throw
http://boobs.pics.erolove.top/?post.donna
julia oppai porn busty blond porn star porn pics retro dad eating out straight porn wildcat porn clips

Замечательный отель, окна во всю стену в прибрежной зоне выходят прямо на море. До пляжа буквально 10 метров. Идеальное место для семей - ибо есть, где спокойно погулять.

недорогой отдых в Крыму с детьми тут

My contemporary time
http://bigboobs.yopoint.in/?entry-paloma
barely legal cowgirl porn major boobage porn sweeden porn great free blowjob porn free gay porn video upload

perfect money advanced cash - bitcoin обменник, купить биткоин +за яндекс деньги.

Cephalexin And Cramping Liste Pays Ou Viagra Vente Libre Propecia Pastillas cialis Generic Levitra In Canada Healthy Man Generic Viagra Suppliers

заказать продвижение сайта 4 гейм логин в скайпе SEO PRO1

Сопровождение сайта

My revitalized number
http://arab.aunties.porndairy.in/?post.marie
gifts arrested lol originated starting

Girls with well-known tits blogs
http://asian.porndairy.in/?reserved-michaela
erotic wallpapers erotic pc game freepornos.com erotic animals

Aliexpress - get your star sales...

Всем привет, кто нибудь брал нижнее бельишко тут?
надо купить презент девушке, реально оно такое классное как на фотках?
Может кто посоветовать другой магаз?

заказать продвижение сайта портала логин в скайпе SEO PRO1

заказать аудит сайта|технический аудит сайта

Free pictures
http://teenlesbians.xblog.in/?alisha
erotic belly dance mature sex adultvideos erotic drama online free exotic stories

New snare invent:
http://bobbi.w.telrock.org

Late-model programme
http://mew.photos.telrock.org/?post-katlyn
free porn webcam videos free paula abdul porn geri halliwell fake porn timothy nappa porn moms in porn

Enviar un comentario novo

O contido deste campo é privado e non se amosará publicamente.
 • As direccións das páxinas web e as direccións de correo se convirten en enlaces automáticamente.
 • Tags HTML permitidos: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Os saltos de liña e párrafo créanse automaticamente.

Máis información acerca das opcións de formato

Image CAPTCHA
Escriba os caracteres que se amosan na imaxe.