You are hereBlogues / almudena's blog / Cómo provocar un bloque corrupto en BD baseadas en ASM e restaurar con RMAN a nivel de bloque

Cómo provocar un bloque corrupto en BD baseadas en ASM e restaurar con RMAN a nivel de bloque


Por: almudena - Publicado o: 12 April 2013

Detallo a continuación os pasos seguidos para provocar un bloque corrupto unha BD con ASM e levar a cabo unha restauración a nivel de bloque con RMAN. Elo é posible por estar traballando con unha BD Enterprise Edition. Mencionar tamén que se trata dun contorno de test.

           1. Creamos tablespace/usuario/táboa e procemento para insertar filas.             

 	  14:25:39 SYS@orcl1> create tablespace bad_data_test_acc;

 	  Tablespace created.


	  14:27:32 SYS@orcl1> select file_name, file_id , tablespace_name from dba_data_files
	  14:27:42  2  where tablespace_name like '%BAD%';

     FILE_NAME					                FILE_ID TABLESPACE_NAME
     ----------------------------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------------------------------
	  +DATA/orcl/datafile/bad_data_test_acc.342.812469967	    12   BAD_DATA_TEST_ACC

     create user acc identified by ***** default tablespace bad_data_test_acc; 
     create table test (username varchar2(9), password varchar2(6));
     
     DECLARE 
     u VARCHAR2(9);
     p VARCHAR2(6);
     
     BEGIN 
     FOR jump IN 1 ..10000 LOOP 
     u := 'TEST'||jump; 
     p := 'P'||jump; 
     insert into test values (u,p);
     END LOOP; 
     commit;
     END; 
     / 

         2. Quedámonos cos datos que precisaremos para forzar a corrupción dun bloque.    

     select
     rowid ,
     to_number(utl_encode.base64_decode(utl_raw.cast_to_raw(lpad(substr(rowid, 1, 6), 8, 'A'))), 'XXXXXXXXXXXX') as objid,
     to_number(utl_encode.base64_decode(utl_raw.cast_to_raw(lpad(substr(rowid, 7, 3), 4, 'A'))), 'XXXXXX') as filenum,
     to_number(utl_encode.base64_decode(utl_raw.cast_to_raw(lpad(substr(rowid, 10, 6), 8, 'A'))), 'XXXXXXXXXXXX') as blocknum,
     to_number(utl_encode.base64_decode(utl_raw.cast_to_raw(lpad(substr(rowid, 16, 3), 4, 'A'))), 'XXXXXX') as rowslot
     from test where password='P7777'
     /
     ROWID OBJID FILENUM  BLOCKNUM  ROWSLOT
     ------------------ ---------- ---------- ---------- ----------
     AAARofAAMAAAACeAAr 72223    12 158   43     

          2. Lanzamos un backup RMAN da BD  que contén os últimos datos creados.   


          3. Poñemos o tablespace offline e pasámolo a fs empregando RMAN para elo.

   alter tablespace bad_data_test_acc offline;
  
   RMAN> copy datafile 12 to '/tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf';
   
   Starting backup at 11/04/2013 14:26:27
   using target database control file instead of recovery catalog
     (...)
   channel ORA_DISK_7: SID=197 instance=orcl1 device type=DISK
   allocated channel: ORA_DISK_8
   channel ORA_DISK_8: SID=236 instance=orcl1 device type=DISK
   allocated channel: ORA_DISK_9
   channel ORA_DISK_9: SID=278 instance=orcl1 device type=DISK
   allocated channel: ORA_DISK_10
   channel ORA_DISK_10: SID=316 instance=orcl1 device type=DISK
   channel ORA_DISK_1: starting datafile copy
   input datafile file number=00012 name=+DATA/orcl/datafile/bad_data_test_acc.342.812469967
   output file name=/tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf tag=TAG20130411T142632 RECID=1 STAMP=812471194
   channel ORA_DISK_1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:03    

     4. Forzamos a corrupción no bloque.       

   [oracle@oracle block_corruption]$ dd if=/tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf bs=8k count=158 of=/tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf_new
   158+0 records in
   158+0 records out
   1294336 bytes (1.3 MB) copied, 0.00493063 s, 263 MB/s
  
   [oracle@oracle block_corruption]$ dd if=/tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf bs=8k count=1 >> /tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf_new
   1+0 records in
   1+0 records out
   8192 bytes (8.2 kB) copied, 0.000112149 s, 73.0 MB/s
  
   [oracle@oracle block_corruption]$ dd if=/tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf bs=8k skip=159 >> /tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf_new
   12642+0 records in
   12642+0 records out
   103563264 bytes (104 MB) copied, 0.374947 s, 276 MB/s
   [oracle@oracle block_corruption]$
   
   mv /tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf_new /tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf

       5. Copiamos os datos do datafile de fs a ASM de novo con RMAN.

     run {
     set maxcorrupt for datafile 12 to 2;
     restore datafile 12 from tag 'TAG20130411T142632';
     recover datafile 12;
     }
     channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00012
     input datafile copy RECID=1 STAMP=812471194 file name=/tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf
     destination for restore of datafile 00012: +DATA/orcl/datafile/bad_data_test_acc.342.812469967
     channel ORA_DISK_1: copied datafile copy of datafile 00012
     output file name=+DATA/orcl/datafile/bad_data_test_acc.342.812469967 RECID=0 STAMP=0
     Finished restore at 11/04/2013 14:35:41
    
     Starting recover at 11/04/2013 14:35:41
     using channel ORA_DISK_1
     using channel ORA_DISK_2
     using channel ORA_DISK_3
     using channel ORA_DISK_4
     using channel ORA_DISK_5
     using channel ORA_DISK_6
     using channel ORA_DISK_7
     using channel ORA_DISK_8
     using channel ORA_DISK_9
     using channel ORA_DISK_10
    
     starting media recovery
     media recovery complete, elapsed time: 00:00:01
    
     Finished recover at 11/04/2013 14:35:42
        

       6. Poñemos tablespace online e comprobamos que temos o bloque corrupto.

    alter tablespace bad_data_test_acc online;
    14:36:39 ACC@orcl1> select * from test where password='P7777';
     select * from test where password='P7777'
            *
     ERROR at line 1:
     ORA-01578: ORACLE data block corrupted (file # 12, block # 158)
     ORA-01110: data file 12: '+DATA/orcl/datafile/bad_data_test_acc.342.812469967'
    
     14:37:38 SYS@orcl1> select * from v$database_block_corruption;
    
       FILE#   BLOCK#  BLOCKS CORRUPTION_CHANGE# CORRUPTIO
     ---------- ---------- ---------- ------------------ ---------
     12  158    1  0 CORRUPT
    
    
     [oracle@oracle log]$ rman target /
     Recovery Manager: Release 11.2.0.3.0 - Production on Thu Apr 11 14:37:58 2013
    
     Copyright (c) 1982, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
    
     connected to target database: orcl (DBID=1700599633)
    
     RMAN> backup check logical validate tablespace bad_data_test_acc;
    
     Starting backup at 11/04/2013 14:38:42
     using target database control file instead of recovery catalog
     allocated channel: ORA_DISK_1
     channel ORA_DISK_1: SID=471 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_2
     (...)
     allocated channel: ORA_DISK_9
     channel ORA_DISK_9: SID=236 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_10
     channel ORA_DISK_10: SID=278 instance=orcl1 device type=DISK
     channel ORA_DISK_1: starting full datafile backup set
     channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) in backup set
     input datafile file number=00012 name=+DATA/orcl/datafile/bad_data_test_acc.342.812469967
     channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:01
     List of Datafiles
     =================
     File Status Marked Corrupt Empty Blocks Blocks Examined High SCN
     ---- ------ -------------- ------------ --------------- ----------
     12  OK   1       12641    12800      356051175
      File Name: +DATA/orcl/datafile/bad_data_test_acc.342.812469967
      Block Type Blocks Failing Blocks Processed
      ---------- -------------- ----------------
      Data    0       27       
      Index   0       0       
      Other   0       132      
    
     Finished backup at 11/04/2013 14:38:48
    
     RMAN>    

       7. Restauramos a nivel de bloque con rman.   

     [oracle@oracle log]$ rman target /
    
     Recovery Manager: Release 11.2.0.3.0 - Production on Thu Apr 11 14:40:36 2013
    
     Copyright (c) 1982, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
    
     connected to target database: orcl (DBID=1700599633)
    
     RMAN> recover datafile 12 block 158;
    
     Starting recover at 11/04/2013 14:40:44
     using target database control file instead of recovery catalog
     allocated channel: ORA_DISK_1
     channel ORA_DISK_1: SID=471 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_2
     channel ORA_DISK_2: SID=626 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_3
     channel ORA_DISK_3: SID=665 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_4
     channel ORA_DISK_4: SID=939 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_5
     channel ORA_DISK_5: SID=120 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_6
     channel ORA_DISK_6: SID=159 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_7
     channel ORA_DISK_7: SID=198 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_8
     channel ORA_DISK_8: SID=236 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_9
     channel ORA_DISK_9: SID=278 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_10
     channel ORA_DISK_10: SID=316 instance=orcl1 device type=DISK
    
     channel ORA_DISK_1: restoring block(s) from datafile copy /tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf
     ORA-19587: error occurred reading 8192 bytes at block number 0
     ORA-27069: attempt to do I/O beyond the range of the file
     Additional information: 1
     Additional information: 12801
     ORA-19600: input file is datafile copy 0 (/tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf)
    
     failover to previous backup
    
     channel ORA_DISK_1: restoring block(s)
     channel ORA_DISK_1: specifying block(s) to restore from backup set
     restoring blocks of datafile 00012
     channel ORA_DISK_1: reading from backup piece +FRA/orcl/backupset/2013_04_11/nnndf0_tag20130411t141520_0.473.812470521
     channel ORA_DISK_1: piece handle=+FRA/orcl/backupset/2013_04_11/nnndf0_tag20130411t141520_0.473.812470521 tag=TAG20130411T141520
     channel ORA_DISK_1: restored block(s) from backup piece 1
     channel ORA_DISK_1: block restore complete, elapsed time: 00:00:01
    
     starting media recovery
     media recovery complete, elapsed time: 00:00:07
    
     Finished recover at 11/04/2013 14:40:58     

      8. Comprobamos que xa non hai bloques corruptos na BD.

     14:42:55 ACC@orcl1> select * from test where password='P7777';
    
     USERNAME PASSWO
     --------- ------
     TEST7777 P7777
    
     14:42:00 ACC@orcl1> select * from v$database_block_corruption;
    
     no rows selected
    
     14:42:08 ACC@orcl1> exit
Share this

Hardcore Gay photo blogging service
http://mens.sexgalleries.top/?post-alan

Ребят, долго искал, где можно почитать мангу, ловите сайт [url=]myvi.gq[/url]
Пока не заблокировали в РФ!
Для всех мангатянов и анимешников!

Созерцать фото галереи орального секса бескорыстно
http://siski-krima.porndairy.in/?page-pamela

Habitually updated photo blog with hot men
http://hot.gay.teen.porndairy.in/?entry-yadiel

Assignment recto moved:
http://agnes.brief1.telrock.org

Секс-галерея порно и секс фото с зрелыми дамочками
http://analnyi.seks.sexblog.top/?post.piper

[url=https://cardswm.com/]пластиковая карта вебмани заказать[/url] - перевести деньги с карты на вебмани, вебмани карта где купить.

Молодежное серое CYLF.RU [url=http://cylf.ru/molodejnoe-seroe-palto.html]More info![/url]

[url=http://chel-week.ru/]потому[/url]

Грандис-запчасти для иномарок и всё для митцубиси

[URL=http://grandis-888.ru/>]запчасти митсубиси[/URL]
[URL=http://grandis-888.ru/>]запчасти митсубиси здесь[/URL]

[url=http://rains.servicecash.top/]бинарники[/url]

After my new project
http://chubby.feed.bdsmsex.top/?post.tracy
all free long porn clips brothel house porn porn vido teen free young teen innocent porn custom porn pinball machine

redtube ukrania women http://fondnevskij.ru/profile/deejay-girl nangi women sex

В «Наркононе» мы посвятили себя одной цели: помочь вам навсегда преодолеть зависимость. Во внимание принимается каждая деталь, чтобы дать вам стабильность и комфорт, a также помочь освободиться от зависимости и заново начать свою жизнь без наркотиков.
Телефон: +79200396703

This email I sent this program. Look
http://dimas87o.bget.ru/xrumer/

Common updated photo blog with boiling men
http://shemale.galleries.blogporn.in/?entry-oliver

Добрый день. Хочу вас познакомить с новым Онлайн кинотеатром по адресу Онлайн кинотеатр

Original programme
http://peggme.yopoint.in/?gain.eliza
erotic tattoo adult sex erotic sound free adult film ancient erotic art

Started new web throw
http://boobs.pics.erolove.top/?post.donna
julia oppai porn busty blond porn star porn pics retro dad eating out straight porn wildcat porn clips

Замечательный отель, окна во всю стену в прибрежной зоне выходят прямо на море. До пляжа буквально 10 метров. Идеальное место для семей - ибо есть, где спокойно погулять.

недорогой отдых в Крыму с детьми тут

My contemporary time
http://bigboobs.yopoint.in/?entry-paloma
barely legal cowgirl porn major boobage porn sweeden porn great free blowjob porn free gay porn video upload

perfect money advanced cash - bitcoin обменник, купить биткоин +за яндекс деньги.

Cephalexin And Cramping Liste Pays Ou Viagra Vente Libre Propecia Pastillas cialis Generic Levitra In Canada Healthy Man Generic Viagra Suppliers

заказать продвижение сайта 4 гейм логин в скайпе SEO PRO1

Сопровождение сайта

My revitalized number
http://arab.aunties.porndairy.in/?post.marie
gifts arrested lol originated starting

Girls with well-known tits blogs
http://asian.porndairy.in/?reserved-michaela
erotic wallpapers erotic pc game freepornos.com erotic animals

Aliexpress - get your star sales...

Enviar un comentario novo

O contido deste campo é privado e non se amosará publicamente.
 • As direccións das páxinas web e as direccións de correo se convirten en enlaces automáticamente.
 • Tags HTML permitidos: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Os saltos de liña e párrafo créanse automaticamente.

Máis información acerca das opcións de formato

Image CAPTCHA
Escriba os caracteres que se amosan na imaxe.