You are hereBlogues / almudena's blog / Cómo provocar un bloque corrupto en BD baseadas en ASM e restaurar con RMAN a nivel de bloque

Cómo provocar un bloque corrupto en BD baseadas en ASM e restaurar con RMAN a nivel de bloque


Por: almudena - Publicado o: 12 April 2013

Detallo a continuación os pasos seguidos para provocar un bloque corrupto unha BD con ASM e levar a cabo unha restauración a nivel de bloque con RMAN. Elo é posible por estar traballando con unha BD Enterprise Edition. Mencionar tamén que se trata dun contorno de test.

           1. Creamos tablespace/usuario/táboa e procemento para insertar filas.             

 	  14:25:39 SYS@orcl1> create tablespace bad_data_test_acc;

 	  Tablespace created.


	  14:27:32 SYS@orcl1> select file_name, file_id , tablespace_name from dba_data_files
	  14:27:42  2  where tablespace_name like '%BAD%';

     FILE_NAME					                FILE_ID TABLESPACE_NAME
     ----------------------------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------------------------------
	  +DATA/orcl/datafile/bad_data_test_acc.342.812469967	    12   BAD_DATA_TEST_ACC

     create user acc identified by ***** default tablespace bad_data_test_acc; 
     create table test (username varchar2(9), password varchar2(6));
     
     DECLARE 
     u VARCHAR2(9);
     p VARCHAR2(6);
     
     BEGIN 
     FOR jump IN 1 ..10000 LOOP 
     u := 'TEST'||jump; 
     p := 'P'||jump; 
     insert into test values (u,p);
     END LOOP; 
     commit;
     END; 
     / 

         2. Quedámonos cos datos que precisaremos para forzar a corrupción dun bloque.    

     select
     rowid ,
     to_number(utl_encode.base64_decode(utl_raw.cast_to_raw(lpad(substr(rowid, 1, 6), 8, 'A'))), 'XXXXXXXXXXXX') as objid,
     to_number(utl_encode.base64_decode(utl_raw.cast_to_raw(lpad(substr(rowid, 7, 3), 4, 'A'))), 'XXXXXX') as filenum,
     to_number(utl_encode.base64_decode(utl_raw.cast_to_raw(lpad(substr(rowid, 10, 6), 8, 'A'))), 'XXXXXXXXXXXX') as blocknum,
     to_number(utl_encode.base64_decode(utl_raw.cast_to_raw(lpad(substr(rowid, 16, 3), 4, 'A'))), 'XXXXXX') as rowslot
     from test where password='P7777'
     /
     ROWID OBJID FILENUM  BLOCKNUM  ROWSLOT
     ------------------ ---------- ---------- ---------- ----------
     AAARofAAMAAAACeAAr 72223    12 158   43     

          2. Lanzamos un backup RMAN da BD  que contén os últimos datos creados.   


          3. Poñemos o tablespace offline e pasámolo a fs empregando RMAN para elo.

   alter tablespace bad_data_test_acc offline;
  
   RMAN> copy datafile 12 to '/tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf';
   
   Starting backup at 11/04/2013 14:26:27
   using target database control file instead of recovery catalog
     (...)
   channel ORA_DISK_7: SID=197 instance=orcl1 device type=DISK
   allocated channel: ORA_DISK_8
   channel ORA_DISK_8: SID=236 instance=orcl1 device type=DISK
   allocated channel: ORA_DISK_9
   channel ORA_DISK_9: SID=278 instance=orcl1 device type=DISK
   allocated channel: ORA_DISK_10
   channel ORA_DISK_10: SID=316 instance=orcl1 device type=DISK
   channel ORA_DISK_1: starting datafile copy
   input datafile file number=00012 name=+DATA/orcl/datafile/bad_data_test_acc.342.812469967
   output file name=/tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf tag=TAG20130411T142632 RECID=1 STAMP=812471194
   channel ORA_DISK_1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:03    

     4. Forzamos a corrupción no bloque.       

   [oracle@oracle block_corruption]$ dd if=/tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf bs=8k count=158 of=/tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf_new
   158+0 records in
   158+0 records out
   1294336 bytes (1.3 MB) copied, 0.00493063 s, 263 MB/s
  
   [oracle@oracle block_corruption]$ dd if=/tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf bs=8k count=1 >> /tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf_new
   1+0 records in
   1+0 records out
   8192 bytes (8.2 kB) copied, 0.000112149 s, 73.0 MB/s
  
   [oracle@oracle block_corruption]$ dd if=/tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf bs=8k skip=159 >> /tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf_new
   12642+0 records in
   12642+0 records out
   103563264 bytes (104 MB) copied, 0.374947 s, 276 MB/s
   [oracle@oracle block_corruption]$
   
   mv /tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf_new /tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf

       5. Copiamos os datos do datafile de fs a ASM de novo con RMAN.

     run {
     set maxcorrupt for datafile 12 to 2;
     restore datafile 12 from tag 'TAG20130411T142632';
     recover datafile 12;
     }
     channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00012
     input datafile copy RECID=1 STAMP=812471194 file name=/tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf
     destination for restore of datafile 00012: +DATA/orcl/datafile/bad_data_test_acc.342.812469967
     channel ORA_DISK_1: copied datafile copy of datafile 00012
     output file name=+DATA/orcl/datafile/bad_data_test_acc.342.812469967 RECID=0 STAMP=0
     Finished restore at 11/04/2013 14:35:41
    
     Starting recover at 11/04/2013 14:35:41
     using channel ORA_DISK_1
     using channel ORA_DISK_2
     using channel ORA_DISK_3
     using channel ORA_DISK_4
     using channel ORA_DISK_5
     using channel ORA_DISK_6
     using channel ORA_DISK_7
     using channel ORA_DISK_8
     using channel ORA_DISK_9
     using channel ORA_DISK_10
    
     starting media recovery
     media recovery complete, elapsed time: 00:00:01
    
     Finished recover at 11/04/2013 14:35:42
        

       6. Poñemos tablespace online e comprobamos que temos o bloque corrupto.

    alter tablespace bad_data_test_acc online;
    14:36:39 ACC@orcl1> select * from test where password='P7777';
     select * from test where password='P7777'
            *
     ERROR at line 1:
     ORA-01578: ORACLE data block corrupted (file # 12, block # 158)
     ORA-01110: data file 12: '+DATA/orcl/datafile/bad_data_test_acc.342.812469967'
    
     14:37:38 SYS@orcl1> select * from v$database_block_corruption;
    
       FILE#   BLOCK#  BLOCKS CORRUPTION_CHANGE# CORRUPTIO
     ---------- ---------- ---------- ------------------ ---------
     12  158    1  0 CORRUPT
    
    
     [oracle@oracle log]$ rman target /
     Recovery Manager: Release 11.2.0.3.0 - Production on Thu Apr 11 14:37:58 2013
    
     Copyright (c) 1982, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
    
     connected to target database: orcl (DBID=1700599633)
    
     RMAN> backup check logical validate tablespace bad_data_test_acc;
    
     Starting backup at 11/04/2013 14:38:42
     using target database control file instead of recovery catalog
     allocated channel: ORA_DISK_1
     channel ORA_DISK_1: SID=471 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_2
     (...)
     allocated channel: ORA_DISK_9
     channel ORA_DISK_9: SID=236 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_10
     channel ORA_DISK_10: SID=278 instance=orcl1 device type=DISK
     channel ORA_DISK_1: starting full datafile backup set
     channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) in backup set
     input datafile file number=00012 name=+DATA/orcl/datafile/bad_data_test_acc.342.812469967
     channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:01
     List of Datafiles
     =================
     File Status Marked Corrupt Empty Blocks Blocks Examined High SCN
     ---- ------ -------------- ------------ --------------- ----------
     12  OK   1       12641    12800      356051175
      File Name: +DATA/orcl/datafile/bad_data_test_acc.342.812469967
      Block Type Blocks Failing Blocks Processed
      ---------- -------------- ----------------
      Data    0       27       
      Index   0       0       
      Other   0       132      
    
     Finished backup at 11/04/2013 14:38:48
    
     RMAN>    

       7. Restauramos a nivel de bloque con rman.   

     [oracle@oracle log]$ rman target /
    
     Recovery Manager: Release 11.2.0.3.0 - Production on Thu Apr 11 14:40:36 2013
    
     Copyright (c) 1982, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
    
     connected to target database: orcl (DBID=1700599633)
    
     RMAN> recover datafile 12 block 158;
    
     Starting recover at 11/04/2013 14:40:44
     using target database control file instead of recovery catalog
     allocated channel: ORA_DISK_1
     channel ORA_DISK_1: SID=471 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_2
     channel ORA_DISK_2: SID=626 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_3
     channel ORA_DISK_3: SID=665 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_4
     channel ORA_DISK_4: SID=939 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_5
     channel ORA_DISK_5: SID=120 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_6
     channel ORA_DISK_6: SID=159 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_7
     channel ORA_DISK_7: SID=198 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_8
     channel ORA_DISK_8: SID=236 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_9
     channel ORA_DISK_9: SID=278 instance=orcl1 device type=DISK
     allocated channel: ORA_DISK_10
     channel ORA_DISK_10: SID=316 instance=orcl1 device type=DISK
    
     channel ORA_DISK_1: restoring block(s) from datafile copy /tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf
     ORA-19587: error occurred reading 8192 bytes at block number 0
     ORA-27069: attempt to do I/O beyond the range of the file
     Additional information: 1
     Additional information: 12801
     ORA-19600: input file is datafile copy 0 (/tmp/block_corruption/bad_data_01.dbf)
    
     failover to previous backup
    
     channel ORA_DISK_1: restoring block(s)
     channel ORA_DISK_1: specifying block(s) to restore from backup set
     restoring blocks of datafile 00012
     channel ORA_DISK_1: reading from backup piece +FRA/orcl/backupset/2013_04_11/nnndf0_tag20130411t141520_0.473.812470521
     channel ORA_DISK_1: piece handle=+FRA/orcl/backupset/2013_04_11/nnndf0_tag20130411t141520_0.473.812470521 tag=TAG20130411T141520
     channel ORA_DISK_1: restored block(s) from backup piece 1
     channel ORA_DISK_1: block restore complete, elapsed time: 00:00:01
    
     starting media recovery
     media recovery complete, elapsed time: 00:00:07
    
     Finished recover at 11/04/2013 14:40:58     

      8. Comprobamos que xa non hai bloques corruptos na BD.

     14:42:55 ACC@orcl1> select * from test where password='P7777';
    
     USERNAME PASSWO
     --------- ------
     TEST7777 P7777
    
     14:42:00 ACC@orcl1> select * from v$database_block_corruption;
    
     no rows selected
    
     14:42:08 ACC@orcl1> exit
Share this

Free pictures
http://teenlesbians.xblog.in/?alisha
erotic belly dance mature sex adultvideos erotic drama online free exotic stories

New snare invent:
http://bobbi.w.telrock.org

Late-model programme
http://mew.photos.telrock.org/?post-katlyn
free porn webcam videos free paula abdul porn geri halliwell fake porn timothy nappa porn moms in porn


Тестовый прогона для проверки нового модам по новой базе...
прогон ведётся с "засвеченного" IP и с мылом на mail.ru
маркер 88Gxo5zqxY
дата прогона 6 мая 2017 годда.
Рахмещено модам "ARTICLES & Joomla k2 by SwS"(версия от 05.05.201 7 г.)

Release pictures
http://ebony.porndairy.in/?maria
erotica litature naked women long island erotic most erotic scenes erotic blogspot

My contemporary time
http://onstrapon.purplesphere.in/?page.amara
the erotic traveller erotic korean movies erotic hindi movies free sex movies online sex dvd

Started up to date web stand out
http://amateur.selfies.purplesphere.in/?post.juliana
erotic hug erotic reveiw literature erotic free adult games erotic texting

My revitalized time
http://whipme.yopoint.in/?register.jazmyn
korean erotic erotic reveiw erotic bath erotic graphics best erotic films

Оболочка виниловая на клейкой основе. представляет из себя отдельный экологически верный двухслойный материал, верх которого изготовлен из поливинилхлорида и покрыт красителями, а нижний слой простая бумажная основа предохраняющая клейкую основу.

Пленка самоклеющаяся для авто

Кухня народов мира

http://kok7.ru/wp-content/uploads/2017/10/0ddc55753a23d501e84d7469601d546d-520x245.jpg

Прежде чем скушать сытный обед, неорбходимо его приготовить. Таковы законы жизни. Когда я ем - я глух и нем, я слишком умён и очень сообразителен! Неужели только я один вижу в этой прекрасной картинке что-то прекрасное, женское? А у меня в жизни обычно побеждает не здравый смысл, а мой звериный аппетит...

Fresh gay images
http://gayfiles.xblog.in/?profile_jaylin
gay virtual world local gay gay families gay speed dating gay match

New adult blog website
economy in agriculture babydoll sale male accessories
http://sissytales.porndairy.in/?view.eliana
what is sociological theories breast implants saline sextoys male hypnossi suggestion shirt & t shirt english to english synonyms quick release backrest for harley different sex toy

New photo blog
http://hotties.pictures.erolove.in/?entry.jaclyn
jeep world of adventure sports registered sex offenders pron auditions amanda cartoon porn movie samsonite outdoor furniture

Study my recent contract
http://peggme.yopoint.in/?gain.kenzie
erotic view victorian erotic photography hotel erotic sapphire erotic erotic dressing

Hi supplementary blog
http://asia.dating.adultnet.in/?entry.alma
chrisztmas porn comic all about gloria leonard porn free porn okd men young girls hardcore gangbang fuckikng porn hoopz porn pic

New photo bkog
http://asslick.photo.erolove.in/?post-mandy
ebony ameture comic de fatal fury gs boyz stanky leg mp3 download april summers in pantyhose erotic services kochi

walmart pharmacy price check
canadian pharmacies shipping to usa
best canadian mail order pharmacies
amoxicillin
best price prescription drugs
xanax addiction

canadian meds
canadian online pharmacies
canadian drug
prednisone for gout
canadian drugstore reviews
para que sirve el ciprofloxacino

Check my altered devise
http://arab.sexy.girls.twiclub.in/?entry.elena
ozdemir decor peru jilbabs campbell

My updated project is super!
rom manager pro apk latest mobile phones in india rawcing games to download sexy girl today sexy videos download mp3
http://pornapps.xblog.in/?epoch.deja
free mp4porn download app di google per android popular games in android android smartphone in india virtual porn games

Доброго времени суток. Большое спасибо познавательный материал. Самая суть.
С уважением Лядов Эрнест
Эрнестович https://vk.com/ayurveda.kazan

seorussian.ru - Раскрутка сайтов Москва

seorussian.ru - Продвижение сайта Москва

Girls with big tits blogs
http://pornstartits.xblog.in/?net_ava
korean erotic movie erotic nights mature love erotic

Gay porn site
http://gayarab.erolove.in/?pg.roderick
leonardo dicaprio gay gay clubs gay guys kissing gay adoption facts gay horse

New launched porn locality
http://asianmilf.xblog.in/?jalyn
erotic voice erotic sex japanese erotic prints erotic urdu stories erotic japanese

Enviar un comentario novo

O contido deste campo é privado e non se amosará publicamente.
 • As direccións das páxinas web e as direccións de correo se convirten en enlaces automáticamente.
 • Tags HTML permitidos: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Os saltos de liña e párrafo créanse automaticamente.

Máis información acerca das opcións de formato

Image CAPTCHA
Escriba os caracteres que se amosan na imaxe.