You are hereBlogs / almudena's blog / Cómo reutilizar discos en ASM movendo un disco dun DG a outro

Cómo reutilizar discos en ASM movendo un disco dun DG a outro


By: almudena - Posted on: 28 September 2012

Partimos dunha situación onde temos un DG, PRODATA, ao 91% de ocupación que é, polo tanto, preciso ampliar e empregaremos para elo un disco que pertence a doutro DG, FRAOLD, que está ao 6%:

select name,state,total_mb,free_mb,
    round(((total_mb-free_mb)/total_mb)*100,0)||'%' as pct_used
from v$asm_diskgroup;

NAME        STATE     TOTAL_MB  FREE_MB PCT_USED
--------------------------------------------------------------------------------
PRODATA      MOUNTED      143353  13168 91%
FRAOLD       MOUNTED       61437  57928 6%
PROFRA       MOUNTED       81916  19312 76%


Consultamos en ASM os discos que ten o DG FRAOLD:

SQL> set pages 100
column path format a20
column name format a20
select name,total_mb,path,header_status,mode_status
from v$asm_disk
where name like 'FRAOLD%'
order by path
/
NAME     TOTAL_MB PATH       HEADER_STATUS  MODE_STATUS
-------------------- ---------- -------------------- ------------------------------------------------------------------
FRAOLD01   20479 ORCL:FRAOLD01     MEMBER     ONLINE
FRAOLD02   20479 ORCL:FRAOLD02     MEMBER     ONLINE
FRAOLD03   20479 ORCL:FRAOLD03     MEMBER     ONLINE

E agora buscamos o disposivo fisico cos que se corresponden. Para elo podemos facer uso do seguinte comando:

fdisk -l |grep dev | grep 1 |grep -v Disco | awk '{print "/etc/init.d/oracleasm querydisk " $1 }'
/etc/init.d/oracleasm querydisk /dev/sda1
/etc/init.d/oracleasm querydisk /dev/sdb1
/etc/init.d/oracleasm querydisk /dev/sdc1
/etc/init.d/oracleasm querydisk /dev/sdd1
/etc/init.d/oracleasm querydisk /dev/sde1
/etc/init.d/oracleasm querydisk /dev/sdf1co que obtemos que o disco ASM FRAOLD03 se corresponde co dispositivo físico /dev/sdf:

oracle1:~ # /etc/init.d/oracleasm querydisk /dev/sdf1
Device "/dev/sdf1" is marked an ASM disk with the label "FRAOLD03"

A continuación eliminados o disco FRAOLD03 no DG FRAOLD:

sqlplus / as sysadm:

SQL> alter diskgroup FRAOLD drop disk 'FRAOLD03';

Diskgroup altered.


E comprobamos que agora este disco aparece coa cabeceira en estado FORMER (o que indica que o disco xa formou parte dun DG do que foi eliminado correctamente polo que pode ser empregado para añadir a outro DG)

SQL> set lines 160
set pages 100
column path format a20
column name format a20
select name,total_mb,path,header_status,mode_status
from v$asm_disk
order by path
/SQL>
NAME     TOTAL_MB PATH      HEADER_STATUS     MODE_STATUS
-------------------- ---------- -------------------- ------------------------------------ ---------------------
PRODATA01   20479 ORCL:PRODATA01     MEMBER         ONLINE
PRODATA02   20479 ORCL:PRODATA02     MEMBER         ONLINE
PRODATA03   20479 ORCL:PRODATA03     MEMBER         ONLINE
PRODATA04   20479 ORCL:PRODATA04     MEMBER         ONLINE
PRODATA05   20479 ORCL:PRODATA05     MEMBER         ONLINE
PRODATA06   20479 ORCL:PRODATA06     MEMBER         ONLINE
PRODATA07   20479 ORCL:PRODATA07     MEMBER         ONLINE
FRAOLD01    20479 ORCL:FRAOLD01     MEMBER         ONLINE
FRAOLD02    20479 ORCL:FRAOLD02     MEMBER         ONLINE
          0 ORCL:FRAOLD03     FORMER         ONLINE
PROFRA01    20479 ORCL:PROFRA01     MEMBER         ONLINE
PROFRA02    20479 ORCL:PROFRA02     MEMBER         ONLINE
PROFRA03    20479 ORCL:PROFRA03     MEMBER         ONLINE
PROFRA04    20479 ORCL:PROFRA04     MEMBER         ONLINE


Vemos tamén, dende linea de comandos, que aparece como posible candidato para ser empregado por ASM:

oracle@oracle1:~> asmcmd lsdsk -k --candidate
Total_MB Free_MB OS_MB Name   Failgroup Library                        Label   UDID Product Redund  Path
    0    0 20479            ASM Library - Generic Linux, version 2.0.4 (KABI_V2) FRA03          UNKNOWN ORCL:FRAOLD03

Como queremos empregar este disco para o DG PROFRA imos cambiar a etiqueta de FRAOLD3 por PRODATA08, para elo recrearemos o disco en ASM:

oracle1:~ # /etc/init.d/oracleasm querydisk /dev/sdf1
Device "/dev/sdf1" is marked an ASM disk with the label "FRAOLD03"
oracle1:~ # /etc/init.d/oracleasm deletedisk FRAOLD03
Removing ASM disk "FRAOLD03":                      done
oracle1:~ # /etc/init.d/oracleasm scandisks
Scanning the system for Oracle ASMLib disks:             done
oracle1:~ # oracleasm listdisks |grep FRA
FRAOLD01
FRAOLD02
PROFRA01
PROFRA02
PROFRA03
PROFRA04
oracle1:~ #
oracle1:~ # oracleasm listdisks |grep FRA
FRAOLD01
FRAOLD02
PROFRA01
PROFRA02
PROFRA03
PROFRA04
oracle1:~ # 

No outro nodo do cluster (oracle2) facemos un scaneo dos discos para que detecte o cambio:

oracle@oracle2:~> su -
Contraseña:
oracle2:~ # /etc/init.d/oracleasm scandisks
Scanning the system for Oracle ASMLib disks:             done
oracle2:~ # oracleasm listdisks |grep FRA
FRAOLD01
FRAOLD02
PROFRA01
PROFRA02
PROFRA03
PROFRA04
oracle2:~ #


E agora creamos de novo o disco en ASM:

oracle1:~ # /etc/init.d/oracleasm querydisk /dev/sdf1
Device "/dev/sdf1" is not marked as an ASM disk

oracle1:~ # /etc/init.d/oracleasm createdisk PRODATA08 /dev/sdf1
Marking disk "DATA08" as an ASM disk:                 done

De novo scaneamos no outro nodo do cluster:

oracle2:~ # /etc/init.d/oracleasm scandisks
Scanning the system for Oracle ASMLib disks:             done
oracle2:~ # /etc/init.d/oracleasm listdisks |grep DATA
PRODATA01
PRODATA02
PRODATA03
PRODATA04
PRODATA05
PRODATA06
PRODATA07
PRODATA08


Ampliamos o DG PRODATA co disco etiquetado como PRODATA08:

SQL> ALTER DISKGROUP DATA ADD DISK 'ORCL:PRODATA08';

Diskgroup altered.

SQL> 


Podemos estimar canto tardará a operación de rebalanceo que saltá automaticamente cando se añade/elimina ou cambia de tamaño un disco en ASM:

SQL> select * from v$asm_operation;

GROUP_NUMBER OPERATION     STATE     POWER   ACTUAL    SOFAR  EST_WORK  EST_RATE EST_MINUTES
------------ --------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- -----------
ERROR_CODE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1 REBAL     RUN     1    1    9805   17076   2286     3se queremos darlle máis prioridade para que remate antes, lanzamos o seguinte comando;

SQL> alter diskgroup PRODATA rebalance power 11; 


Finalmente verificamos os tamaños dos DGs:

NAME      STATE     TOTAL_MB  FREE_MB 	 PCT_USED
--------------------------------------------------------------------------------------------------
PRODATA    MOUNTED     163832     33645      79%
FRAOLD    MOUNTED     40958      3745      19%
PROFRA    MOUNTED     81916      21499      74%Share this

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.